KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGUNa podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:


1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnobrzegu ul. KOŚCIUSZKI 30 , 39-400 Tarnobrzeg.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: ul. Kościuszki  30, kod 39-400 TARNOBRZEG,

2. za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. telefonicznie: 8479410


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas
tel. (15) 81-81-510
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg
 
3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja zadań oświatowych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

2. realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,

3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art.9 ust.2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.


Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

a) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;

c) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d)Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz aktów wykonawczych.


W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć
np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

2. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Poradnia (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

6.  Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu. z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


7.  Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 Administrator Danych Osobowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
reprezentowana przez Dyrektora
Iwonę Szymczak