KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU
 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg (zwaną dalej „Poradnią”). Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 847-94-10.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: Przemysław Rękas, tel. (15) 81-81-510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Poradnię w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni oraz wykonywania przez Poradnię zadań w interesie publicznym. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja przez Poradnię zadań oświatowych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Poradni w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zawartych z Poradnią;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Poradnia przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub art. 6 ust.1 lit e RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO i/lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez Poradnię obowiązków oraz wykonywanie zadań Poradni, w ściśle określonych celach oraz zakresie na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Podstawami przetwarzania danych może być również zgoda osób, których dane dotyczą, na ich przetwarzanie udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:
1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
3) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
4) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
5) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
6) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
7) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
8) ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
oraz przepisach wykonawczych.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Poradnię na podstawie zawartych z Poradnią umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych) oraz Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tarnobrzegu z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia zasad i trybu wykonania czynności kancelaryjnych oraz trybu postępowania z aktami. Dane osobowe przetwarzane przez Poradnię na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,  przechowywane będą przez okres, na który udzielona została zgoda lub przez okres realizacji celu określonego w klauzuli zgody, jednak nie później niż do czasu jej wycofania, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna w RODO ich przetwarzania.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych Poradni jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa (w tym wypełnianie zadań w interesie publicznym) lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Poradni ma charakter dobrowolny. W przypadku obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Administrator Danych Osobowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
reprezentowana przez Dyrektora Jacka Kulasę