KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Administratora, za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: (15) 847-94-10.


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: Przemysław Rękas, tel. (15) 81-81-510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.


3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja zadań oświatowych (poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne), zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu pomocy psychologiczno
- pedagogicznej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);

2) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) realizacji zadania w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje swoje obowiązki przede wszystkim
w oparciu o przepisy prawa, które znajdują się w:

1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3)  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

4) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

6) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

7) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

oraz w aktach wykonawczych.4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, ZUS, PFRON),

3) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Poradnia (np. podmioty realizujące obsługę informatyczną, w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnobrzegu z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia zasad i trybu wykonania czynności kancelaryjnych oraz trybu postępowania z aktami.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
7.  Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem realizacji celu, na który udzielana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 
10.  Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
Administrator Danych Osobowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Ewę Brzyszcz