Specjalista
Stanowisko
 Zakres tematyczny
dyrektor
 • zastosowanie TIK w edukacji,
 • profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu,
 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
Ewa Brzyszcz pedagog
w-ce dyrektor
 • terapia pedagogiczna dzieci i uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 • zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach,
 • wspomaganie procesowe przedszkoli i szkół,
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i nauczycieli,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • diagnoza uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz terapii EEG - Biofeedback,
Małgorzata Baranowska psycholog

Agnieszka Biela-Małecka

psycholog
 •  diagnoza rozwoju dziecka, trudności w nauce, zaburzeń zachowania i emocji, osobowości,
 • psychoedukacja młodzieży, rodzica, nauczycieli ( tu w różnej formie),
 • terapia psychologiczna w kryzysie rozwojowym,
 • psychoterapia zaburzeń nerwicowych ( dzieci, młodzież, rodzic).
Ewa Biernat psycholog  
Katarzyna Dziuba-Owsianka psycholog  
Anna Pytel psycholog
 • diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych u dzieci; młodzieży w kryzysach, po przebytych urazach, zagrożonej uzależnieniami
 • i zaburzeniami osobowości,;
 • diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu u małych dzieci; rodziny (terapia rodzin),
 • psychoterapia: dzieci i młodzieży objętych opieką psychiatryczną,
 • profilaktyka, bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży oraz wspieranie nauczycieli
 • i wychowawców,
 • zajęcia grupowe ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą,
 • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),
Anna Suszczyńska psycholog
 • diagnoza psychologiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
 • praca z uczniem zdolnym,
Irmina Wójcik-Gronczewska psycholog
 • diagnoza i psychoterapia dzieci i dorosłych,
Teresa Bienias pedagog
 • diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia Biofeedback,
Teresa Czech pedagog
 • diagnoza pedagogiczna i surdopedagogiczna,
 • zajęcia z terapii pedagogicznej.
 • zajęcia grupowe w przedszkolach realizując program „Bawimy się zgodnie” z elementami Dennisona,
 • spotkania dla rodziców i nauczycieli w zakresu rozpoznawania i terapii dysleksji, dojrzałości szkolnej,
 • praca z dzieckiem słabosłyszącym,
 • procesowe wspomaganie szkół,
Jolanta Czulińska pedagog
 • diagnoza pedagogiczna trudności w nauce.
 • terapia pedagogiczna dzieci z trudnościamiw uczeniu się.
 • terapia biofeedback dla dzieci.
 • poradnictwo dla dzieci, rodziców i nauczycieli- rozwiązywanie problemów związanych z nauką, zachowaniem w szkole.
 • zajęcia grupowe w przedszkolu : wspomagające rozwój, twórcze myślenie.
 • zajęcia grupowe w szkole: integrujące zespół klasowy ,na temat jak lepiej się uczyć,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców - jak wychować kreatywne dziecko, dojrzałość szkolna, adaptacja dziecka w przedszkolu, praca z dzieckiem zdolnym w domu
 • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli - zły dotyk czym jest przekraczanie granicy ciała, profilaktyka trudności w nauce – rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się.
Bożena Sikora pedagog
 • indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej i terapii biofeedback,
 • badania diagnostyczne przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci w różnych przedziałach wiekowych,
 • profilaktyka dzieci w wieku przedszkolnym, zajęcia o takim charakterze na terenie zainteresowanych przedszkoli,
Renata Zbyrad pedagog
Malgorzata Zych pedagog
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce,
 • zajęcia profilaktyczne w przedszkolach i szkołach,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spectrum autyzmu,
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i nauczycieli,
 • procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli,
 • szkolenia dla nauczycieli,
Agnieszka Nakielska-Dydo logopeda
 • diagnoza i terapia wad wymowy i zaburzeń mowy,
 • spotkania edukacyjne w zakresie profilaktyki logopedycznej skierowane do rodziców,
 • specjalista w dziedzinie emisji głosu z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli,
Małgorzata Michalska logopeda
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • przesiewowe badania mowy w przedszkolach,
 • przesiewowe badania słuchu „Słyszę dla przedszkolaków”,
 • spotkania z rodzicami dzieci 3-letnich w ramach profilaktyki logopedycznej,
Dorota Paliwoda logopeda
 • diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • pracy z dziećmi z wadami wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji,
 • praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dysleksją,
 • zajęcia z dziećmi w ramach profilaktyki logopedycznej oraz warsztaty dla rodziców,
Justyna Uchańska socjolog
doradca zawodowy
 

 

Pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności udzielą pracownicy sekretariatu:

Beata Wianecka-Długoń i Renata Nowicka - Pazdan

Obsługa - Adela Siol