Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 32/2019/2020
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnobrzegu
z dnia 15.05.2020

 

WEWNETRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE PRACY STACJONARNEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19
w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU, ul. Kościuszki 30

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady ogólne przyjmowania do Poradni:

 • W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży odbywa się telefonicznie lub w sekretariacie Poradni z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa ( przesłona ochronna, przyłbica)
 • Do placówki nie powinni przychodzić pracownicy i klienci, którzy są chorzy.
 • Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 • Poradnia będzie przyjmowała dzieci i uczniów w budynku Poradni szczególnie w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
 • Pozostałe zadania statutowe, do odwołania, Poradnia będzie realizowała zdalnie, a wraz z uruchomieniem realizacji tych zadań w trybie stacjonarnym będą obowiązywać zapisy tejże procedury.
 • Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce.
 • W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 • Realizacja zadań odbywa się zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zapobiegających gromadzeniu się większej ilości osób.

Wizyta w Poradni

 • Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 • Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 • Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia Arkusz Informacji dotyczący wstępnej kwalifikacji diagnoza/inne formy pomocy udzielane stacjonarnie w poradni, w kierunku zakażenia SARS COV-19
 • W przypadku kolejnej wizyty dziecka/rodzica w poradni Arkusz jest aktualizowany na podstawie rozmowy z rodzicem/opiekunem dziecka . Pracownik poradni dokonuje wpisu daty aktualizacji, danych dotyczących zmian lub informację o ich braku i potwierdza swoim czytelnym podpisem.
 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego – Arkusz dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) i stwierdzenia, na podstawie informacji wynikających z ankiety, ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-19, zasadnym jest odmówienie wykonania diagnozy/udzielenia innej formy pomocy w tym dniu i wyznaczenie nowego terminu przyjęcia do poradni, nie wcześniej niż za dwa tygodnie ( 14 dni).
 • Na terenie Poradni rodzic/opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej.
 • Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 1,5 m od pracownika.
 • Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni poradni a w przypadku większej ilości osób w dużym korytarzu przed wejściem do poradni lub poza nią na zewnątrz budynku Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m. Rodzice oczekujący w poczekalni mają obowiązek używania maseczek ochronnych.

Zachowanie profilaktyki

 • W Poradni stosuje się zabezpieczenia stanowisk pracy, pracowników w kontakcie bezpośrednim z klientem w postaci : bariery z plexi ( sekretariat, gabinety diagnostyczne) przyłbic/ maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.
 • Po skończonej pracy pomieszczenia ( gabinety diagnostyczne/terapeutyczne) są wietrzone i dezynfekowane – zmywanie podłogi, dezynfekcja sprzętu, powierzchni dotykowych ( klamek, powierzchni płaskich, klawiatury, włączników)
 • Wietrzenie gabinetów odbywa się po każdej sesji terapeutycznej/przeprowadzonej diagnozie.
 • Gabinety diagnostyczne i pomoce dydaktyczne podlegają dezynfekcji po każdej przeprowadzonej diagnozie,  
 • Przeprowadza się dezynfekcję przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła, pomocy używanych podczas diagnozy w pomieszczeniach diagnostycznych po każdym badaniu.
 • Przeprowadza się dezynfekcję lad, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe.
 • Kosze na śmieci posiadają worki foliowe i opróżniane są bez kontaktu z ich zawartością.
 • Ciąg komunikacyjny – korytarz poradni jest zmywany nie rzadziej niż dwa razy dziennie
 • Sprzątanie i dezynfekcja toalet ( wc dla personelu i wc dla klientów poradni) odbywa się nie rzadziej niż 4 razy w ciągu dnia, przy użyciu środka do dezynfekcji