Oferta

OFERTA (zakres działania)

 

I. Diagnozowanie dzieci i młodzieży:

- diagnoza psychologiczna;

- diagnoza pedagogiczna (w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna);

- diagnoza logopedyczna;

- diagnoza dla potrzeb doradztwa zawodowego.

 

II. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży:

- terapia pedagogiczna;

- psychologiczna;

- logopedyczna;

- terapia biofeedback;

- socjoterapia.

2. Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej:

- porady i konsultacje (w tym dyżur psychologa i doradcy zawodowego);

- warsztaty;

- prowadzenie mediacji;

- interwencja w sytuacjach kryzysowych.

3. Udzielanie pomocy rodzicom:

- grupy wsparcia;

- terapia rodzin;

- prowadzenie mediacji;

- interwencja kryzysowa;

- warsztaty;

- porady i konsultacje;

- wykłady i prelekcje.

 

III. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki. Formy pomocy:

- porady i konsultacje;

- grupy wsparcia (dla pedagogów szkolnych, logopedów) z terenu miasta;

- prowadzenie mediacji;

- interwencja kryzysowa;

- warsztaty;

- udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

- udział w zebraniach rad pedagogicznych;

- wykłady i prelekcje;

- działalność informacyjno - szkoleniowa.