Działania na terenie poradni

 

I. Diagnozowanie dzieci i młodzieży:

-        diagnoza psychologiczna;

-        diagnoza pedagogiczna (w tym tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna);

-        diagnoza logopedyczna;

-        diagnoza dla potrzeb doradztwa zawodowego

II. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 

1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

-        terapia pedagogiczna;

-        psychologiczna;

-        logopedyczna;

-        terapia biofeedback;

-        zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne.

2. Udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

-        porady i konsultacje (w tym dyżur psychologa i doradcy zawodowego);

-        warsztaty;

-        prowadzenie mediacji;

-        interwencja w sytuacjach kryzysowych;

-        program „Słyszę” dla przedszkolaków;

-        program „widzę”?

3. Udzielanie pomocy rodzicom

-        grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych;

-        terapia rodzin;

-        prowadzenie mediacji;

-        interwencja kryzysowa;

-        warsztaty;

-        porady i konsultacje;

-        wykłady i prelekcje.

III. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki.

-        porady i konsultacje;

-        grupy wsparcia (dla pedagogów szkolnych, logopedów) z terenu miasta;

-        prowadzenie mediacji;

-        interwencja kryzysowa;

-        warsztaty;

-        udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

-        udział w zebraniach rad pedagogicznych;

-        wykłady i prelekcje;

-        działalność informacyjno - szkoleniowa.

IV. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Tematyka rad pedagogicznych dla nauczycieli

1.      „Profilaktyka suicydalna”

2.      „Zły dotyk - profilaktyka agresji i przemocy”

3.      „Dopalacze i środki psychoaktywne – współczesne zagrożenia młodzieży”

4.      „Praca w relacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami zachowania”

5.      „Świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”

6.      „Praca z uczniem słabowidzącym”

7.      „Praktyczne umiejętności wychowawcze”

8.      „Praca z uczniem słabosłyszącym”

9.      „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach – specjalna organizacja nauki i metod pracy”

10.  „Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole”

11.  „Praca z dzieckiem (uczniem) z zaburzeniami rozwoju – zespół Aspergera, autyzm oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju”

12.  „Praca z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie”

13.  „Cyberprzemoc”

14.  „Emisja głosu”

15.  „Profilaktyka zaburzeń głosu”

16.  „Metoda klasy odwróconej”

17.  „Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej”

Prowadzenie kompleksowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój przedszkoli i szkół.

Procesowe wspomaganie szkół obejmuje:

-        Spotkanie informacyjne z radą pedagogiczną,

-        Warsztat diagnostyczno- rozwojowy,

-        Pomoc w opracowaniu Planu Wspomagania Szkoły/Przedszkola
w wybranym zakresie,

-        Pomoc w realizacji zaplanowanych przez nauczycieli zadań (według potrzeb),

-        Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Wspomagania Szkoły/Przedszkola

-        Podsumowanie wspomagania podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

 

Kompleksowe wspomaganie to głównie odpowiedź na potrzeby przedszkola/szkoły, a głównym jego celem jest doskonalenie jakości pracy.