Orzekanie

     W poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

     Zespół orzekający powołuje każdorazowo dyrektor poradni. Wymogi konieczne do uzyskania orzeczenia:

- wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia;

- stawienie się wraz z dzieckiem na badania specjalistyczne w poradni w wyznaczonym terminie;

- posiadana dokumentacja uzasadniająca wniosek (opinie ze szkoły, dokumentacja medyczna, zaświadczenia).

 

      Poradnia wydaje również opinie dotyczące: specyficznych trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień, gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i inne. Wydaje się je  na pisemny wniosek rodziców dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy. Za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia kopia opinii może być przekazana do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą również uzyskać informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację tę wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy.