Obowiązek informacyjny

Opublikowano: czwartek, 24 maj 2018 Super User

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Administratora, za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: (15) 847-94-10.


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: Przemysław Rękas, tel. (15) 81-81-510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.


3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja zadań oświatowych (poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne), zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu pomocy psychologiczno
- pedagogicznej (art. 6 ust.1 lit. c RODO);

2) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) realizacji zadania w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje swoje obowiązki przede wszystkim
w oparciu o przepisy prawa, które znajdują się w:

1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3)  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

4) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

6) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

7) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

oraz w aktach wykonawczych.4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, ZUS, PFRON),

3) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Poradnia (np. podmioty realizujące obsługę informatyczną, w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, a także Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnobrzegu z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia zasad i trybu wykonania czynności kancelaryjnych oraz trybu postępowania z aktami.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
7.  Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny.

 
10.  Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
Administrator Danych Osobowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora Ewę Brzyszcz

Odsłony: 8155