Aktualności

Oferta Poradni na rok szkolny 2019/2020

Prowadzimy:
- diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
- diagnozę pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju;
- diagnozę w ramach przesiewowych badań słuchu i mowy.

 

Wydajemy opinie i orzeczenia.

 

Oferujemy terapię:
- psychologiczną, – rodzinną i indywidualną;
- pedagogiczną;
- logopedyczną;
- terapię Biofeedback.


Prowadzimy na terenie szkół i przedszkoli:
Zajęcia profilaktyczne o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży (np. profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień, wad wymowy).

Na terenie poradni:
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży:
- ogólnorozwojowe;
- socjoterapeutyczne;
- twórczego myślenia;
- Trening Umiejętności Społecznych.


Rodzicom i nauczycielom proponujemy:
- grupy wsparcia;
- indywidualne porady i konsultacje;
- mediacje;
- prelekcje, pogadanki i warsztaty.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:
- prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i doradców zawodowych placówek oświatowych i instytucji;
- prowadzimy kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli ukierunkowane na rozwój placówek;
- współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, PCEN Biblioteką Miejską i Biblioteką Pedagogiczną, Sądem i lokalną służbą zdrowia;
- służymy pomocą poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa);
- organizujemy Miejskie Dyktando dla dzieci i młodzieży.

Oferta Poradni dla Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Jeśli Twoje dziecko:
- ma trudności w nauce;
- sprawia problemy wychowawcze;
- ma trudności w nawiązywaniu kontaktów;
- ma problemy emocjonalne;
- zaburzenia mowy;
- wymaga wczesnego wspomagania rozwoju;
- stoi przed wyborem szkoły i zawodu;
- sięga po środki psychoaktywne: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze;
- jest zagrożone uzależnieniem od gier komputerowych i Internetu.
 
Oferujemy:
- Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
- Diagnozę pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju (0-6 lat);
- Przesiewowe badania słuchu dzieci;
- Terapię psychologiczną;
- Terapię pedagogiczną;
- Terapię logopedyczną;
- Terapię Biofeedback;
- Terapię rodzinną;
- Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne i ogólnorozwojowe;
- Trening umiejętności społecznych;
- Profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych;
- Zajęcia twórczego myślenia dla dzieci zdolnych;
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczniów;
- Grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci objęte są różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- Indywidualne porady, konsultacje;
- Pogadanki, prelekcje, warsztaty;
- Mediacje i interwencje kryzysowe.

Oferta Poradni dla szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Prowadzenie kompleksowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój przedszkoli i szkół.

Wspomaganie obejmuje:
- Spotkanie informacyjne z radą pedagogiczną;
- Warsztat diagnostyczno - rozwojowy;
- Pomoc w opracowaniu Planu Wspomagania Szkoły/Przedszkola w wybranym zakresie;
- Pomoc w realizacji zaplanowanych przez nauczycieli zadań (według potrzeb);
- Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Wspomagania Szkoły/Przedszkola;
- Podsumowanie wspomagania podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

Kompleksowe wspomaganie to głównie odpowiedź na potrzeby przedszkola/szkoły, a głównym jego celem jest doskonalenie jakości pracy.

Zgłoszenia dotyczące podjęcia przez przedszkole/szkołę współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania przyjmowane są do 18-10-2019 r. w sekretariacie poradni.

Prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla:
- Pedagogów szkolnych;
- Doradców zawodowych;
- Logopedów.

Prowadzenie grupy wsparcia dla wychowawców szkół podstawowych.

Zgłoszenia udziału w sieci przyjmowane są do 31-10-2019 r. w sekretariacie poradni.

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. Praca z uczniem z zaburzeniami rozwoju.
2. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
3. Praca z uczniem słabosłyszącym.
4. Praca z uczniem słabowidzącym.
5. Praca z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.
6. Emisja głosu dla nauczycieli.
7. Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole.
8. Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – cyberprzemoc i inne formy przemocy
9. Metoda klasy odwróconej.
10. Profilaktyka suicydalna.
11. Dopalacze i środki psychoaktywne – współczesne zagrożenia młodzieży.
12. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
13. „Zły dotyk” – czym jest przekraczanie granicy ciała.
14. „Szkolna interwencja profilaktyczna” (dotyczy profilaktyki uzależnień).

Tematy mogą być realizowane w formie:
- szkoleniowych rad pedagogicznych w placówkach;
- warsztatów na terenie poradni.

Jesteśmy otwarci na sugestie i nowe propozycje szkoleń i warsztatów. Zapraszamy do współpracy.

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym – co powinno zaniepokoić nauczyciela (warsztat).
2. Sztuka komunikacji z rodzicem dziecka przedszkolnego (warsztat).
3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.
4. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
5. Praca z dzieckiem słabosłyszącym.
6. Praca z dzieckiem słabowidzącym.
7. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.
8. Emisja głosu dla nauczycieli.
9. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej.
10. Postępowanie z dzieckiem z zaburzeniami mowy na terenie przedszkola (opóźniony rozwój mowy, jąkanie wczesnodziecięce.
11. „Zły dotyk” – czym jest przekraczanie granicy ciała.
12. Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi u dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematy mogą być realizowane w formie:
- szkoleniowych rad pedagogicznych w placówkach;
- warsztatów na terenie poradni.

Jesteśmy otwarci na sugestie i nowe propozycje szkoleń i warsztatów. Zapraszamy do współpracy.