OFERTA SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI SZKÓŁ

 • Praca z uczniem z zaburzeniami rozwoju.
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Praca z uczniem słabosłyszącym.
 • Praca z uczniem słabowidzącym.
 • Praca z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.
 • Emisja głosu dla nauczycieli.
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – cyberprzemoc i inne formy przemocy.
 • Metoda klasy odwróconej.
 • Profilaktyka suicydalna.
 • Dopalacze i środki psychoaktywne – współczesne zagrożenia młodzieży.
 • Świadome i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
 • „Zły dotyk” – czym jest przekraczanie granicy ciała.
 • Szkolna interwencja profilaktyczna (dotyczy profilaktyki uzależnień)
 • Programy profilaktyczne promujące zdrowie psychiczne dzieci
 • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej (we współpracy z PCEN)
 • Przyjaciele Zippiego (we współpracy z PCEN)

Tematy mogą być realizowane w formie:

 • szkoleniowych rad pedagogicznych w placówkach
 • warsztatów na terenie poradni

Jesteśmy otwarci na sugestie i nowe propozycje szkoleń i warsztatów.

Zapraszamy do współpracy

OFERTA SZKOLEŃ DLA  NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

 • Symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym – co powinno zaniepokoić nauczyciela. (warsztat)
 • Sztuka komunikacji z rodzicem dziecka przedszkolnego. (warsztat)
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 • Praca z dzieckiem słabosłyszącym.
 • Praca z dzieckiem słabowidzącym.
 • Praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie.
 • Emisja głosu dla nauczycieli.
 • Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej.
 • Postępowanie z dzieckiem z zaburzeniami mowy na terenie przedszkola (opóźniony rozwój mowy, jąkanie wczesnodziecięce
 • „Zły dotyk” – czym jest przekraczanie granicy ciała.
 • Jak radzić sobie z zrachowaniami agresywnymi u dzieci w wieku przedszkolnym.

Tematy mogą być realizowane w formie:

 • szkoleniowych rad pedagogicznych w placówkach
 • warsztatów na terenie poradni

Jesteśmy otwarci na sugestie i nowe propozycje szkoleń i warsztatów.

Zapraszamy do współpracy